സല്യൂട്ട് സുഷമാജി ഒരു ഭാരതീയന്റെ ജാധവിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഇന്ത്യയ്ക്കും സുഷമജി പാര്‍മെന്റില്‍ തന്ന…

സല്യൂട്ട് സുഷമാജി ഒരു ഭാരതീയന്റെ

ജാധവിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഇന്ത്യയ്ക്കും സുഷമജി പാര്‍മെന്റില്‍ തന്ന വാക്കു കേള്‍ക്കുക …അതെ പോലെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു മോദി സര്‍ക്കാര്‍ …സല്യൂട്ട് സുഷമാജി ..