നിർബന്ധിത മത പരിവർത്തനം, ലൗ ജിഹാദ്, പോലീസ് പിടിപ്പുകേട്, അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര സംഘടകളുടെ…

നിർബന്ധിത മത പരിവർത്തനം, ലൗ ജിഹാദ്, പോലീസ് പിടിപ്പുകേട്, അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര സംഘടകളുടെ ബന്ധം, മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോടതിക്കെതിരെ വെല്ലുവിളി, ഭീഷണി !

ഇത് അഖില കേസ്… നമ്മൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കേസ് !!

ബാക്കിപത്രം | 04 June | Full Episode
Courtesy : Janamtv.com