അഭിമാനിക്കാം നമുക്ക് .സൂപ്പർതാരം സൽമാൻഖാനെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മലപ്പുറത്തുകാരി മലയാളിക്കുട്ടിയുടെ #Zee_Tv_Champs പ്രോഗ്രാമിൽ…

അഭിമാനിക്കാം നമുക്ക് .സൂപ്പർതാരം സൽമാൻഖാനെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മലപ്പുറത്തുകാരി മലയാളിക്കുട്ടിയുടെ #Zee_Tv_Champs പ്രോഗ്രാമിൽ പാടിയ ഈ ഗാനം ഒന്നു കേട്ട് നോക്കു.എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ കൂടി ഈ കൊച്ചു ഗായിക യുംനക്ക് അനിവാര്യമാണ്. #Please_support_for_yumna_ajin

വീഡിയോ ഇഷ്ടമയാൽ ഷെയർ ചെയ്യു.
ᒪike ► തൃശൂർ പൂരങ്ങളുടെ നാട്