ഓം നമോ നാരായണായ Prasad – A Need of Guruvayoor !!! The most ambitious development project in the history of Guruvayur temple and the town is falling apart even before it has begun. PRASAD – A Multi-Crore Dream For Guruvayur. Adv.Vinod Iyer Bharatheeya Vichara Kendram, Guruvayur Sthaneeya Samithi
Created by grupo mayan

GURUVAYOOR.NET

Guruvayoor Networks

ആർഷജ്ഞാനം

പ്രതിസന്ധികാലത്ത്…
യാതൊരുവന്…
ഭഗവത് രൂപം സ്മരണം വരുന്നുവോ…
അവന്റെ സംസ്കാരം ഉത്തമമാണ്…

ഉത്തമനായ പിതാവിന്…
ഉത്തമയായ മാതാവിന്…
പിറന്നവനേ അത് സാധിക്കൂ…

ഏതു പ്രതിസന്ധിയില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴും അതിനെയെല്ലാം ഭഗവത് രൂപത്തില്‍ കാണാന്‍ കഴിവുണ്ടാകുക…

“ഭീഷ്മം ച ദ്രോണം ച ജയദ്രഥം ച…” അവരെയെല്ലാം ആ ദംഷ്ട്രങ്ങളോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ വദനഗഹ്വരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായി കാണുക… അതിനെ ശുഭമാക്കാന്‍ ഭഗവാനോട് പ്രാര്‍ത്ഥന ചെയ്യുക!

“കിരീടിനം രഥിനം ചക്രിണം ച…” എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം കാണണ്ടാ… അങ്ങയുടെ ഉദാരമായ രൂപത്തില്‍ എന്‍റെ മുമ്പില്‍ പ്രത്യക്ഷനായാലും…

ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധിയില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴുള്ള അര്‍ജ്ജുനന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയാണിത്‌. ആ സംസ്കാരമാണ് അര്‍ജുനനെ നമ്മില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്…

നാം ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകും…

പ്രതിസന്ധികാലത്ത് ഭഗവത് രൂപം സ്മരണം വരുന്നുവെങ്കില്‍ സംസ്കാരം ഉത്തമമാണ്…
ഉത്തമനായ പിതാവിന്റെ മകനാണ്. ഉത്തമയായ മാതാവിന്റെ മകനാണ്.

പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് ഭഗവാനെ മറക്കുക, പാരമ്പര്യത്തെ മറക്കുക, നിലയും വിലയും മറക്കുക, വികാരത്താല്‍ അന്ധനാവുക… എല്ലാം ആക്ഷിപ്തവാസനയുടെ കളികളാണ്…

🙏 നിർമ്മലാനന്ദം🙏🌺🌺🌺

Updated: — 8:10 am
श्री कृष्ण सन्देश प्रजार वेधी © 2017 Thaliyogam.com
Skip to toolbar